[NEWS] 131212 Nhân viên của đoàn làm phim ngăn chặn các câu hỏi về sự cố nói chuyện khi đang chơi trò chơi (trục tuyến) của EXO

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s